Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
000694329
Регистрация по ЗДДС
Да - BG000694329 от 1998-01-07 на основание чл. 96 от ЗДДС (Задължителна регистрация)
Дата на регистрация
1989 година
Наименование
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
Транслитерация
INTERNATIONAL ASSET BANK
Правна форма
Акционерно дружество (АД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Възраждане, ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 81-83, 81-83 Виж на картата
Има 2 фирми на този адрес виж фирмите
Контакти
Предмет на дейност
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА БАНКАТА Е ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.БАНКА... ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА БАНКАТА Е ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.БАНКАТА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ:1. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;2. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т. 1;3. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;4. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ВЪРХУ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;8. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ);11. ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, КАКТО И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ.2 НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА Й ИЛИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА Й ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ. БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Капитал размер
30,306,444 лева (30,306,444 лева внесен)

Финансови показатели

Няма данни.

Служители

Няма данни.

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД на латиница "INTERNATIONAL ASSET BANK" с ЕИК/ПИК 000694329 е основана на 7 Май 2008 година с правна форма "Акционерно дружество" или на кратко "АД". Седалището на компанията се намира в гр. София, а началният внесен капитал е в размер на 30,306,444 лева.

Хронология

1989
Регистрация на фирмата

1998-01-07
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG000694329 на основание чл. 96 от ЗДДС - Задължителна регистрация

2008-05-30
Промяна предмет на дейност
- ИЗBЪPШBAHE HA ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE ИЛИ ДPУГИ BЪЗCTAHOBИMИ CPEДCTBA И ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ ИЛИ ДPУГO ФИHAHCИPAHE ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ИЗBЪPШBAHE HA БEЗHAЛИЧHИ ПPEBOДИ И ДPУГИ ФOPMИ HA БEЗHAЛИЧHИ ПЛAЩAHИЯ KATO AKPEДИTИB И ИHKACO; ИЗДABAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE KATO EЛEKTPOHHИ ПЛATEЖHИ ИHCTPУMEHTИ, ПЪTHИЧECKИ ЧEKOBE; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ДEЙHOCT KATO ДEПOЗИTAPHA ИЛИ ПOПEЧИTEЛCKA ИHCTИTУЦИЯ; ИЗBЪPШBAHE HA ПAPИЧHИ ПPEBOДИ ИЗBЪH CЛУЧAИTE ПO T.1; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; TЪPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ C: A/ ИHCTPУMEHTИ HA ПAPИЧHИЯ ПAЗAP - ЧEKOBE, MEHИTEЛHИЦИ, ДEПOЗИTHИ CEPTИФИKATИ И ДPУГИ; Б/ ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA И БЛAГOPOДHИ METAЛИ; B/ ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ, OПЦИИ, ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ, KAKTO И ДPУГИ ДEPИBATHИ ИHCTPУMEHTИ; TЪPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ C ПPEXBЪPЛЯEMИ ЦEHHИ KHИЖA, УЧACTИE B EMИCИИ ЦEHHИ KHИЖA, KAKTO И ДPУГИ УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ ПO ЧЛ.54, AЛ.2 И 3 OT ЗAKOHA ЗA ПУБЛИЧHOTO ПPEДЛAГAHE HA ЦEHHИ KHИЖA; ФИHAHCOBO БPOKEPCTBO; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЪБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; OTДABAHE ПOД HAEM HA CEЙФOBE; CЪБИPAHE, ПPEДOCTABЯHE HA ИHФOPMAЦИЯ И PEФEPEHЦИИ OTHOCHO KPEДИTOCПOCOБHOCTTA HA KЛИEHTИ; ДPУГИ ПOДOБHИ ДEЙHOCTИ, OПPEДEЛEHИ OT БЪЛГAPCKA HAPOДHA БAHKA, KAKTO И ДEЙHOCTИ, CBЪPЗAHИ C ДEЙHOCTИTE, ПOCOЧEHИ B ЧЛ.2 OT ЗAKOHA ЗA KPEДИTHИTE ИHCTИTУЦИИ, KOГATO TOBA E HEOБXOДИMO BЪB BPЪЗKA C OCЪЩECTBЯBAHETO HA ДEЙHOCTTA Й, C OCИГУPЯBAHETO И OПAЗBAHETO HA HEЙHOTO ИMУЩECTBO ИЛИ C ПPOЦECA HA CЪБИPAHE HA BЗEMAHИЯTA CИ ПO ПPEДOCTABEHИ KPEДИTИ.
+ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА БАНКАТА Е ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАННЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 1 ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС; а) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДР. УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО; КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ (ФАКТОРИНГ), ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДР. ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ, КАКТО И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ. 2 НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТА Й , С ОСИГУРЯВАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА НЕЙНОТО ИМУЩЕСТВО ИЛИ С ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА СИ ПО ПРЕДСТАВЕНИ КРЕДИТИ.

2009-07-17
Промяна предмет на дейност
- ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА БАНКАТА Е ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАННЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 1 ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС; а) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДР. УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО; КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ (ФАКТОРИНГ), ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДР. ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ, КАКТО И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ. 2 НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТА Й , С ОСИГУРЯВАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА НЕЙНОТО ИМУЩЕСТВО ИЛИ С ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА СИ ПО ПРЕДСТАВЕНИ КРЕДИТИ.
+ Предмет на дейност на банката е извършването на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.Банката извършва и следните търговски сделки:1. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009г. - извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;2. издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1;3. приемане на ценности на депозит;4. дейност като депозитарна или попечителска институция;5. финансов лизинг;6. гаранционни сделки;7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати идруги, извън случаите по т. 8;б) чуждестранна валута и благородни метали;в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвенипроценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 8;8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.9. парично брокерство;10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);12. придобиване и управление на дялови участия;13. отдаване под наем на сейфове;14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;15. други подобни дейности, определени от Българската народна банка, както и дейности, свързани с дейностите, посочени в чл. 2 на Закона за кредитните институции, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността й, с осигуряването и опазването на нейното имущество или с процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити.

2011-03-17
Промяна предмет на дейност
- Предмет на дейност на банката е извършването на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.Банката извършва и следните търговски сделки:1. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009г. - извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;2. издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1;3. приемане на ценности на депозит;4. дейност като депозитарна или попечителска институция;5. финансов лизинг;6. гаранционни сделки;7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати идруги, извън случаите по т. 8;б) чуждестранна валута и благородни метали;в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвенипроценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 8;8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.9. парично брокерство;10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);12. придобиване и управление на дялови участия;13. отдаване под наем на сейфове;14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;15. други подобни дейности, определени от Българската народна банка, както и дейности, свързани с дейностите, посочени в чл. 2 на Закона за кредитните институции, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността й, с осигуряването и опазването на нейното имущество или с процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити.
+ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.БАНКАТА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ:1,ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ2. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т. 1;3. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;4. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС:А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ ИДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 8;Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 8;8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.8. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 9. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;10. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ);11. ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, КАКТО И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ. 2 НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА Й, С ОСИГУРЯВАНЕТО.И ОПАЗВАНЕТО НА НЕЙНОТО ИМУЩЕСТВО ИЛИ С ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА СИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ.

2012-03-09
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, Възраждане, ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 81-83, 81-83
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Възраждане, ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 81-83, 81-83

2015-03-31
Промяна предмет на дейност
- ИЗВЪРШВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.БАНКАТА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ:1,ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ2. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т. 1;3. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;4. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС:А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ ИДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 8;Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 8;8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.8. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 9. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;10. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ);11. ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, КАКТО И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ. 2 НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА Й, С ОСИГУРЯВАНЕТО.И ОПАЗВАНЕТО НА НЕЙНОТО ИМУЩЕСТВО ИЛИ С ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА СИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ.
+ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА БАНКАТА Е ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.БАНКАТА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ:1. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;2. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т. 1;3. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;4. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ВЪРХУ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;8. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ.2 И АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ);11. ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, КАКТО И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ.2 НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА Й ИЛИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА Й ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ. БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ.

2018-05-08
Промяна предмет на дейност
- ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА БАНКАТА Е ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.БАНКАТА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ:1. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;2. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т. 1;3. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;4. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ВЪРХУ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;8. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ.2 И АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ);11. ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, КАКТО И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ.2 НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА Й ИЛИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА Й ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ. БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ.
+ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА БАНКАТА Е ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.БАНКАТА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ:1. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;2. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т. 1;3. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;4. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ВЪРХУ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;8. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ);11. ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, КАКТО И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ.2 НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА Й ИЛИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА Й ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ. БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ.

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма