Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
128001319
Регистрация по ЗДДС
Да - BG128001319 от 1998-07-13 на основание чл. 96 от ЗДДС (Задължителна регистрация)
Дата на регистрация
1997 година
Наименование
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ
Транслитерация
ALLIANZ BANK BULGARIA
Правна форма
Акционерно дружество (АД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Лозенец, ул. Сребърна, 16 Виж на картата
Има 12 фирми на този адрес виж фирмите
Код на икономическа дейност
6512 - друго парично посредничество
Предмет на дейност
/1/. БАНКАТА е кредитна институция, която извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск./2/. БА... /1/. БАНКАТА е кредитна институция, която извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск./2/. БАНКАТА извършва и следните дейности, включени в нейния лиценз:1. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;2. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1;3. приемане на ценности на депозит;4. дейност като депозитарна или попечителска институция;5. (отм.28.08.2009г.) 6. финансов лизинг;7. гаранционни сделки;8. (изм.15.06.2017г.) търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 9. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и ал.3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;10. (изм.28.08.2009г.) парично брокерство;11. (изм.28.08.2009г., отм.15.06.2017.) 12. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);13. придобиване и управление на дялови участия;14. отдаване под наем на сейфове;15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;16. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ)./3/ БАНКАТА може да извършва по занятие други търговски сделки, извън посочените в чл.2, ал.1 и ал.2 на Закона за кредитните институции, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на нейната дейност или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити. Банката може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги./4/ (отм.28.08.2009г., нова 28.08.2009г.) Лицензът за БАНКАТА дава право за осъществяване на посредничество при предоставяне на услугите, за които БАНКАТА е лицензирана, както и на дейност като застрахователен агент и осигурителен посредник. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Капитал размер
76,825,000 лева (76,825,000 лева внесен)

Финансови показатели

Няма данни.

Служители

Няма данни.

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД на латиница "ALLIANZ BANK BULGARIA" с ЕИК/ПИК 128001319 е основана на 17 Януари 2008 година с правна форма "Акционерно дружество" или на кратко "АД". Компанията първоначално е регистрирана с името "ТБ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"", но на 12 Май 2008 година то бива сменено на сегашното "АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ". Седалището на компанията се намира в гр. София, а началният внесен капитал е в размер на 76,825,000 лева.

Хронология

1997
Регистрация на фирмата

1998-07-13
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG128001319 на основание чл. 96 от ЗДДС - Задължителна регистрация

2008-05-12
Промяна наименование
Името се сменя от ТБ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ

2008-06-03
Промяна предмет на дейност
- Публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск, в изпълнение предмета на своята дейност, банката извършва и следните търговски сделки : покупка на менителници и записи на заповед; сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали; приемане на ценности в депозит; сделки по чл.54,ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа; гаранционни сделки; извършване на операции по безкасови плашания и клиринг на чекови сметки на други лица; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания /факторинг/; финансов лизинг; издаване и управление на банкови карти; сделки с : финансови фючърси и опции; инструменти , свързани с валутни курсове и лихвени проценти; предоставяне на банкови касетки; придобиване и управление на дялови участия; консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързаните с товавъпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие; консултации относно портфейлни инвестиции; банката може да извършва по занятие други търговски сделки, извън посочените в чл.1, ал.1 и ал.2 от Закона за банките, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на нейната дейност или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити.
+ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК, КАКТО И СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В НЕЙНИЯ ЛИЦЕНЗ: 1.ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИФ И ИНКАСО; 2. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; 3. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 4. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 5. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО Т.1; 6.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 7.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: а\ ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; б\ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; в\ ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗППЦК; 10. ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО; 11. КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; 12. ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗИМАНИЯ /ФАКТОРИНГ/; 13. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 14. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 15. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 16.ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.

2009-03-23
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, Възраждане, бул. МАРИЯ ЛУИЗА 79
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Възраждане, бул. МАРИЯ ЛУИЗА 79

2009-12-02
Промяна предмет на дейност
- ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК, КАКТО И СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В НЕЙНИЯ ЛИЦЕНЗ: 1.ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИФ И ИНКАСО; 2. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; 3. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 4. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 5. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО Т.1; 6.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 7.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: а\ ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; б\ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; в\ ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗППЦК; 10. ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО; 11. КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; 12. ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗИМАНИЯ /ФАКТОРИНГ/; 13. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 14. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 15. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 16.ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
+ 1. Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.2. Извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009г.-извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;3. Издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;4. Приемане на ценности на депозит;5. Дейност като депозитарна или попечителска институция;6. Финансов лизинг;7. Гаранционни сделки;8. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с:а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.9;б) чуждестранна валута и благородни метали;в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.9;9. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;10. Парично брокерство11. Консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;12. Придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);13. Придобиване и управление на дялови участия;14. Отдаване под наем на сейфове;15. Събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;16. Други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).

2017-07-11
Промяна предмет на дейност
- 1. Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.2. Извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009г.-извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;3. Издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;4. Приемане на ценности на депозит;5. Дейност като депозитарна или попечителска институция;6. Финансов лизинг;7. Гаранционни сделки;8. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с:а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.9;б) чуждестранна валута и благородни метали;в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.9;9. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;10. Парично брокерство11. Консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;12. Придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);13. Придобиване и управление на дялови участия;14. Отдаване под наем на сейфове;15. Събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;16. Други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).
+ /1/. БАНКАТА е кредитна институция, която извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск./2/. БАНКАТА извършва и следните дейности, включени в нейния лиценз:1. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;2. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1;3. приемане на ценности на депозит;4. дейност като депозитарна или попечителска институция;5. (отм.28.08.2009г.) 6. финансов лизинг;7. гаранционни сделки;8. (изм.15.06.2017г.) търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 9. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и ал.3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;10. (изм.28.08.2009г.) парично брокерство;11. (изм.28.08.2009г., отм.15.06.2017.) 12. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);13. придобиване и управление на дялови участия;14. отдаване под наем на сейфове;15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;16. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ)./3/ БАНКАТА може да извършва по занятие други търговски сделки, извън посочените в чл.2, ал.1 и ал.2 на Закона за кредитните институции, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на нейната дейност или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити. Банката може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги./4/ (отм.28.08.2009г., нова 28.08.2009г.) Лицензът за БАНКАТА дава право за осъществяване на посредничество при предоставяне на услугите, за които БАНКАТА е лицензирана, както и на дейност като застрахователен агент и осигурителен посредник.

2021-08-04
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Възраждане, бул. МАРИЯ ЛУИЗА 79
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Лозенец, ул. Сребърна, 16

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма